Schweizerhof Luzern
Follow us
< >

对于身体、精神和心灵,它是幸福与平和的绿洲。

在轻松的气氛中享受Schweizerhof Luzern(琉森施威霍夫)酒店迷人景色。在顶楼我们的健康绿洲里等待您的是琉森湖和阿尔卑斯山景色的独特视角。

作为Schweizerhof Luzern(琉森施威霍夫)酒店的客人,您可在这里享用两个桑拿浴室、耳目一新的体验淋浴和健身区,在健身区配备了现代化的TECHNOGYM(泰诺)耐力和力量训练设备,这一切都是免费的。

健身区也为您提供放松按摩和美容护理。

Hotel Reviews
Guestbook
Hotel Schweizerhof Luzern   Schweizerhofquai   CH-6002 Luzern
Phone +41 (0)41 410 0 410   Fax +41 (0)41 410 2 971    info@schweizerhof-luzern.ch    www.schweizerhof-luzern.ch